آدرس   :  
جاده آبعلی، منطقه صنعتی خرمدشت،بلوار اصلی خرمدشت،
خیابان هفتم غربی، پلاک 86، ساختمان چترا
 تلفن
  :

(8 خط ) 8-61 81 21 76 021 (98+)

داخلی واحدها
  :
واحد فروش  :  1
واحد مهندسی
 : 2
واحد مالی
 : 3
واحد خرید
 : 4
 فکس   : 70 81 21 76 021 (98+)
 ایمیل   : info@chatra.co